Home » Uf elsassisch

Uf elsassisch

Unseri Heimet

Liab Elsass !

Liab Elsass !

Liawa, Hass,

Traana un Spass, dü kennscxh dass,

liab Elsass !

 

Dinna Arda,

un Menscha,

han so viel g'leta,

abg'warta, erwarta

verlohra un g'wunna !

 

Herta Zitta

un oï scheena...

Koomischa G'schechta !

 

Ditsch oder franzeesch ?

ditsch un franzeesch !

ditsch, franzeesch...

 

...Un jetz Europa,

fer hila oder lacha ?

fer witterscht schriwa...

 

Liab Elsass !

Liawa, Hass,

Traana un Spass,

dü kennsch dass,

liab Elsass !

       Bernard Jurth

Chinesisch

Schàng dsunn schint schun làng

schun fufzéhundert johr

züe làng schun schintse schàng

mr dunke se ens chlor

 

un dich dezüe dü däuwer schàng

wannd witersch dgosch ufrisch

gajenajede bürefàng

àn rhin un ill un brisch

 

mr stecke di ene kenjelestàll

mr verhunze dini seel äu bàll

un kumm noch emol un wétt

un kumm noch emol un wétt

 

mr stecke di ene bàbeldurm

àtomkiëhldurm àm rhin

dàssd kläin wursch wi e roder wurm

un wecke di dert in

 

schàng dsunn schint schun làng

schàng schint dsunn noch làng

un wilàng noch gets e schàng

wilàng wilàng

 

             André Weckmann

d'Nacht geht uf

d'Nacht geht uf

wie e weiches Bett

d'Nacht erschint

wie e verwunschenes Schloss

d'Nacht isch voller Kerze

wie alle müede Mensche

tief un heimlich

in's Herz ninzüende

 

d'Nacht hett weichi Ärm

wo d'junge Seele traime

üs Sammet isch de Himmel

üs'm Gras wachse Sternle

un so manchi Sunnekime

 

d'Kinder schlutze

d'Nacht vum Himmel

un trinke ihri Milich

üs'm Morjerot

 

         Conrad Winter